Kvalitet & miljö

Vi ställer tuffa krav på det vi utför både vad gäller kvalitet i våra åtaganden och det avtryck i miljön vi lämnar efter oss, därför är vårt verksamhetssystem upprättat efter de krav som ställs i SS EN ISO 9001 och SS EN 14001.

Kvalitetspolicy

ACE gruppen levererar teknisk skötsel, drift och underhåll och utför installationer inom fastighetstekniska system. Vi skapar ett inomhusklimat/inomhusmiljö och effektiviserar energiförbrukningen. Ständiga förbättringar är varje medarbetares angelägenhet och alla åtaganden utförs så att kundernas krav och förväntningar uppfylls. Åtaganden följs upp kontinuerligt. Tillämpbara lagar, förordningar och myndighetsnormer som styr vår verksamhet uppfylls till varje del.

Vi tillhandahåller nödvändiga ekonomiska och personella resurser för att tillgodose kontinuitet i utbildningsinsatserna. Vid årligt återkommande utvecklingssamtal fastställs varje medarbetares behov vad gäller personlig utveckling samt kompetensnivå.

Miljöpolicy

Vi förstår vikten av miljöskydd och bedriver vår verksamhet ansvarsfullt och enligt de lagar och förordningar som är relaterade till verksamheten och företagets aktiviteter.
Det är vår uttalade policy att utföra alla praktiskt utförbara mätningar och kontroller för att uppfylla, utöka samt utveckla alla nödvändiga och önskvärda krav och att ständigt förbättra våra rutiner i miljöhanteringen i alla led inom ACE gruppen.

Vi genomför:

  • Regelbundna utvärderingar av miljöpåverkan från företagens aktiviteter.
  • Regelbundna uppdateringar av företagets miljömål.
  • Utbildar av medarbetare i miljöfrågor.
  • Minskar och/eller begränsa miljöpåverkan från våra transporter.
  • Minskar och/eller begränsa användandet av produkter som påverkar vatten, mark och luft.
  • Minimerar riskerna för allmänheten och medarbetare vid arbeten som utförs av företaget.